Thursday, 20 December 2018

Translation From English Into Armenian

The Gift

 By Donald J. Sears

He watched the snow fall outside the picture window while Bing Crosby sang White Christmas on the CD player. The newly decorated tree looked as good as ever, with its lights and tinsel and wooden soldiers hanging in th places.

This is my fourteenth Christmas, he thought as he turned back to the table and finished wrapping his mother’s present, a gift pack of Emeraude that he gave her every year.

Teachers were more appreciated in the past than they are nowadays

It stands to reason that teachers play an important role in our life. 
hey want to convey their knowledge to us in order to make an educated person. In my view teachers are appreciated the most in the past than in nowadays. Below I will come up with a number of arguments in favor of my position. First of all, presently the technologies are developed and children inclined to learn and find information from the Internet. They do not have desire to allocate time to listening to class. For example, my friend who studies in high school do not listen and do not care about his teacher who tells the lesson because instead of that he can search the title on the Internet and simultaneously receive more accurate and detailed explanation. Hence, the roles of the teachers have decreased. Secondly, in the past, we had informed, skilled teachers who were appropriate for their profession perfectly. Nowadays there are teachers who are younger and do not have experience, skills to explain the lesson or how they should treat with children. It turns out that it will cause negative consequences for children who will not acquire knowledge and also will lose their time instead of doing their pleasant things, such as playing basketball or volleyball. So, young age teachers prevail nowadays which of course can have an effect for children education. Last but least is the salary in the past was higher. Nowadays most of the teachers are dissatisfied because their salary is very low. Moreover, they convey their bad mood to children who are not guilty for their problems. So, it can have an affect to children psychology. To sum it all up, I do agree that teachers were more appreciated in the past because everybody listen to them carefully, they were professional in their work and the salary was higher.

Monday, 17 December 2018

That's me


Hello. I'm Mane Gevorgyan. I was born in spring and a new awakening like a spring began in our family.
The house where I live is in Marash. Marash is famous for its high position and unmatched gardens. My childhood has passed in this occult corner. My childhood has passed as a dream, and will never be back.
I don't know whether providencly or accidently I have appeared at ''Mkhitar Sebastatsi'' educomplex. At first everything was anusual: enviroment, relationship, mentality, style. There weren't teacher-student, student-headmaster approachments. Every one were on the same stage as a countersign ''One for all and all for one''. It was a new world for me. Yes, a new world, because I've started to see everything in other way. Read, write, think as you want, become the owner of your thoughts, answer your questions by yourself, but also listen to your teachers and friends. Freedom of thinking has given me a chance to be more self-confident. I am grateful to my school for orienting and finding solutions more quickly in any situation. Those years will be unforgetful for me. I'll miss my numerous trips, warm and friendly atmosphere, meetings, photos...
Monday, 26 November 2018

One thing I would change about the world

I would make the whole world as 1 country, all people with same religion…
That will be just more than sufficient I guess. Mostly people think that loving their own country is one of the greatest thing to have in life. Their own religion is the best. So, if there is 1 country all over the world then, there will be no comparison among countries, no fights, no wars and a lot of other things. Similarly, if there would be one religion then, I guess a lot of lives can be saved to say the least.

Tuesday, 13 November 2018

Ես եմ` Մանեն

Ողջույն: Ես Մանեն եմ` Մանե Գևորգյանը: Ծնվել եմ գարնանը և գարնան նման մի նոր զարթոնք է սկսվել մեր ընտանիքում: Տունը, որտեղ ես ապրում եմ, գտնվում է Մարաշ թաղամասում, որը հայտնի է իր բարձրադիր դիրքով և աննման այգիներով: Բնության այս գողտրիկ անկյունում է անցել իմ մանկությունը: Մանկության օրեր, երազի պես անցաք, գնացիք, այլ չեք դառնալու
Չգիտեմ նախախնամության կամոք, թե պատահականությամբ, բայց հատնվեցի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում: Սկզբում ամեն ինչ անսովոր էր` մրջավայրը, հարաբերությունները, մտածելակերպը, ոճը: Չկար ուսուցիչ-աշակերտ, աշակերտ-տնօրեն մոտեցումները, բոլորը գտնվում էին նույն հարթության վրա «Մեկը բոլորի համար, բոլորը` մեկի» նշանաբանով: Այն մի նոր աշխարհ էր ինձ համար: Այո՛, այո՛, նոր աշխարհ, որովհետև ես էլ սկսեցի ամեն ինչին նայել այլ աչքերով: Կարդա՛, գրի՛ր, մտածիր այնպես, ինչպես ուզում ես, դու դարձիր քո մտքերի տերը, պատասխան տուր քո հարցերին յուրովի, բայց նաև լսիր ուսուցիչներիդ, ընկերներիդ: Ազատ մտածությունը ինձ հնարավորություն տվեց ավելի ինքնուրույն լինել: Ստեղծված իրավիճակում արագ կողմնորոշվելու և լուծումներ գտնելու համար ես պարտական եմ իմ դպրոցին, ես շնորհակալ եմ իմ դպրոցին: Այս տարիները անմոռանալի կլինեն ինձ համար: Ես կկարոտեմ իմ անթիվ ճամփորդությունները, ընկերական ջերմ մթնոլորտը, հանդիպումները, լուսանկարները...

Thursday, 8 November 2018

Translation From English Into Armenian

«Ի՞նչ հույս ունեն աթեիստները»

Արդյո՞ք գոյություն ունի հիմնավոր կրոնական պատճառ՝ վստահ լինելու, որ հավատն առ Աստված կարող է նպաստել երազանքների և նպատակների իրականցմանը։ Կամ կարող է արդյոք աթեիստն ունենալ այնքան հավատ որքան հավատ ունեցող մարդը։

Monday, 5 November 2018

Նախաքննական կրկնություն

10-րդ դասարան
մաս 1

ԹԵՄԱ 1.
Հայկական լեռնաշխարհ

Եզերող լեռնաշղթաները` Արևելապոնտական լեռներ, (հյուսիս-արևմուտք), Կովասյան լեռնաշղթա (հյուսիս), հայկական Տավրոս (հարավ), հայկական պար (կենտրոն):

Բարձր լեռները` մեծ մասիս (5165մ), Սիփան (4434մ), Արագած (4096), փոքր մասիս (3925մ), կապուտ ջուղ (3906մ):

հարևան տարածքները` Իրանական սարահարթ (հվ արևելք), փոքրասիական բարձրավանդակ (արևմուտք), միջագետք (հարավ), կուռ գետ և կովկաս (հս):

Գետեր`
Կուր, Արաքս - Կասպից ծով
Եփրատ, Տիգրիս - Պարսից ծոց
Ճորոխ - Սև ծով

Tuesday, 23 October 2018

Translation from English into Armenian

Several months’ worth of rain fell in one night in southwestern France which led to flash floods, and streams became a raging torrents that washed away roads.
Schools were closed and local authorities are urging people to stay at home. Thirteen lives have been lost in the floods – four deaths were clustered around the town of Villegailhenc.

Հարավարևելյան Ֆրանսիայում մեկ գիշերվա ընթացքում մեկ ամսվա տեղումների չափով հորդառատ անձրև եկավ, որը հանգեցրեց ջրհեղեղի: Փոքր գետերը դարձան հորդառատ, ճանապարհները անցան ջրի տակ: Դպրոցները փակվեցին, և իշխանությունները խստորեն հորդորեցին մարդկանց մնալ տանը: Ջրհեղեղի հետևանքով տասներեք մարդ զոհվեց, չորս մահվան դեպքեր գրանցվեցին Villegailhenc քաղաքի շրջակայքում:

Friday, 19 October 2018

Approach to problem solving

Everyone has their own problems and solving methods. In my age problems are not very serious however sometimes it’s hard to solve them. To me, there are two useful methods due to which I can solve my problems easily. Firstly, plan making which is very beneficial to me. Secondly, discussions with my family members, friends, teacher etc. The most important is not to panic and try to find ways to overcome obstacles in our life. Firstly, in this case plan making is helpful and common approach for me. When I have a problem I try not to panic and try to make a plan. For instance, I take a piece of paper, write a problem than all solution ways. Usually after plan making when I have certain ways out I try to find the best way consulting with some people I trust because not always all ways may be beneficial. Plan making helps as to solve daily problems as a course assignment for school. Secondly, the method of discussions with family members can be really helpful. We can learn from other people’s experience when we talk to them. As a student and a teenager, the problems that I usually come across are quite commonplace. Many people have been through them and managed to overcome those difficulties after all. As a result, they can use their experience to help me. For instance, when I attended a new high school I had a lot of problems with schoolmates with teachers, system and so on. Due to this method I had discussions with my elder brother who already has been through them and managed to overcome those difficulties. He shared his experience with me which helped me to solve my high school problems easily. In conclusion,I truly believe that the best ways to deal with a problem is to talk to somebody else and make a plan. This should help us because we can learn from others’ experience and it’s good to have somebody to talk to, to share our problems. Besides that, plan making helps us to see minuses and pluses in a problem and to find a proper solution.

Thursday, 18 October 2018

Սահակ Պարթև և Մեսրոպ Մաշտոց

Մեսրոպ Մաշտոցի հետ մեկտեղ Սահակ Պարթևը կազմել է Մաշտոց կոչվող ծեսերի եւ օրհնությունների գիրքը: Հորինելով հայկական տառերը` Մեսրոպ Մաշտոցը իր աշակերտների հետ թարգմանության առաջին փորձն է անում: Թարգմանության մեջ մեծ էր նաև Սահակ Պարթևի դերը հունարենից հայերեն թարգմանելու եւ կանոնացման գործում: Թարգմանված առաջին նախադասությունը Աստվածաշնչի Առակաց գրքից էր. «Ճանաչել զիմաստու- թյուն և զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ»: Սա նաև առաջին հայ Ուսուցչի գրավոր պատգամն է իր աշակերտներին ու սերունդներին: Համաձայն Ղազար Փարպեցու՝ Մեսրոպ Մաշտոցը և մյուս թարգմանիչները հաճախակի դիմել են Սահակ Պարթևի օգնությանը, որը փայլուն տիրապետելով հունարենին՝ կատարելապես տիրապետում էր ոչ միայն տառերի հնչյունաբանությանն ու հռետորական մեկնաբանությանը, այլև քաջատեղյակ էր իմաստասիրական ճարտասանությանը:
Մինչև Մաշտոցը մեր ժողովուրդը գրավոր խոսքում օգտա­գործում էր հունարեն, պարսկերեն, ասորերեն լեզուները
Մաշտոցյան այբուբենի ստեղ­ծումից հետո սկիզբ առավ մի հզոր շարժում, որն ընդունված է անվա­նել Թարգմանչաց կամ Թարգմա­նական շարժում:
Այդ շարժման գլուխ կանգնած էին մեր գրականության երկու մեծ այրերը՝ Սահակ Պարթևն ու Մեսրոպ Մաշտոցը:
Նրանք իրենց աշակերտների հետ թարգմանեցին բազմաթիվ գրքեր: Հայտնի է, որ առաջինը թարգմանվեց Աստվածաշունչը: Հետագայում թարգմանվեցին շատ այլ գրքեր:

Թարգմանչական շարժումից սկիզբ առավ նաև հայ ինքնու­րույն գրականությունը: Սա նշանակում է, որ հայոց լեզվով գրվեցին ինքնուրույն ստեղծագործություններ. դրանք հիմնականում հայոց պատմությունը ներկայացնող մատյաններ էին: Այս շրջանում ստեղծվեցին Ագաթանգեղոսի, Փավստոս Բուզանդի, Կորյունի, Եղիշեի, Ղազար Փարպեցու և, իհարկե, Մովսես Խորենացու պատ­մությունները: